Drucken

Quelle: DABLIST

Ensembleliste

Nationale Multiplexe Landesweite/regionale Multiplexe Lokale Multiplexe
12B: BBC National DAB
11D: D1 National
11A: SDL National
12C: South East Wales
10D: NE Wales W Chesh
12A: Swansea SW Wales
10C: Liverpool
10D: North West Wales
12D: Mid & West Wales
12D: North West Wales

12B: BBC National DAB    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio 1  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio 1Xtra  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio 2  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio 3  192 kbps DAB MP2 Stereo
BBC Radio 4  128 kbps DAB MP2 Mono
Parliament  64 kbps DAB+
BBC Radio 4Extra  80 kbps DAB MP2 Mono
BBC Radio 5 Live  80 kbps DAB MP2 Mono
BBC Radio 6Music  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC AsianNetwork  64 kbps DAB MP2 Mono
BBC WorldService  64 kbps DAB MP2 Mono
BBC Guide  32 kbps Packet Data
 -
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Amlwch Nebo       0,6 v*29Feb2016
Llanddona      5 v
Holyhead/South Stack      1 v
Penmaen Rhos      0,6 v
Conwy      0,5 v
Moel-y-Parc    10 v
Deiniolen      0,3 v
Betws-y-Coed      0,6 v
Wrexham-Rhos      1 v
Llangollen      5 v
Caernafon/Arfon      4 v
Llangollen/Pontfadog       0,4 
Bala      0,3 v
Llandecwyn      0,5 v
Dolgellau      0,65 v
Long Mountain      1 v
Machynlleth      0,5 v
Llandinam      2 v
Llanidloes      0,3 v
Blaenplwyf      5 v
Llandrindod Wells      5 v
Clyro      1,2 v
Mynydd Pencarreg      1 v*29Feb2016
Llandyfriog      1 v
Fishguard      0,2 v
Brecon      0,5 v
Presely      5 v
Haverfordwest      1 
Carmarthen (DAB)      0,6 v
Carmel      5 v
Monmouth      0,23 v
Abergavenny      0,5 v
Ebbw Vale      0,5 v
Varteg Hill      0,6 v
Mynydd Sylen      1,2 
Rheola      0,6 v
Aberdare/Heolgerrig      1 v
Rhymney [DAB]      1 v
Abertillery      1 v
Aberdare      0,2 v
Llanelli      0,6 v
Pontypool      0,5 v
Greenhill      1 v
Tenby UHF      0,6 
Rhondda      1 v
Kilvey Hill      4 v
Foel Fynyddau      1 v
Eglwysilan      1,2 v
Maesteg      0,3 v
Mynydd Machen      1 v
Newport/Christchurch      2 v
Ogmore Vale      0,6 v
Bridgend/Mynydd Baedan      0,75 v
Wenvoe      8 v

11D: D1 National    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
 -Capital UK  80 kbps DAB MP2
Classic FM  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
talkSPORT  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Capital XTRA  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Magic  80 kbps DAB MP2 Mono
Magic Xmas  80 kbps DAB MP2 Mono
UCB 1  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
KISS  80 kbps DAB MP2 Mono
LBC  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Absolute Radio  80 kbps DAB MP2 Mono
Smooth Extra  80 kbps DAB MP2 Mono
Radio X  80 kbps DAB MP2 Mono
Heart extra Xmas  80 kbps DAB MP2 Mono
Heart 80s  80 kbps DAB MP2
INRIX UK TPEG  16 kbps Packet Data
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Llanddona      1 v
Moel-y-Parc      9,5 v
Caernafon/Arfon      1,9 v
Blaenplwyf      1,4 v
Presely      1 v
Haverfordwest      1 
Carmel      1 v
Kilvey Hill      1 v
Eglwysilan      0,6 v
Newport/Christchurch      2 v
Wenvoe      9 v

11A: SDL National    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
 -Jazz FM Stereo  32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
talkRADIO  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
talkSPORT 2  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Virgin Radio  80 kbps DAB MP2 Mono
Share Radio  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Mellow Magic  80 kbps DAB MP2 Mono
Magic Chilled  32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
Absolute Rad 80s  80 kbps DAB MP2 Mono
KISSTORY  80 kbps DAB MP2 Mono
HEAT RADIO  80 kbps DAB MP2 Mono
Planet Rock  80 kbps DAB MP2 Mono
Sunrise National  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Awesome Radio  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
UCB 2  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
PremierChristian  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Premier Praise  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Panjab Radio  56 kbps DAB MP2 Mono LSF
Fun Kids UK  32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
Union JACK  32 kbps DAB+
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Moel-y-Parc    10 v*Mar2016, testing 03Feb2016
Kilvey Hill      5 v*Mar2016
Wenvoe      9 v*Mar2016, testing 28Jan2016

12C: South East Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Heart Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital S Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Bridge FM  80 kbps DAB MP2 Mono
Smooth S Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Nation Radio  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Dragon Radio  80 kbps DAB MP2 Mono
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Abergavenny      0,35 v
Ebbw Vale      0,36 v
Aberdare/Heolgerrig      1 v
Rhymney [DAB]      0,6 
Abertillery      0,6 
Aberdare      0,29 v
Pontypool      0,5 
Rhondda      0,6 
Pontyllanfriath      0,6 
Eglwysilan      1,2 v
Mynydd Machen      0,4 v
Newport/Christchurch      2 v
Wenvoe      4 v
Cardiff/St Hilary      2 v

10D: NE Wales W Chesh    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Love 80s Lpool  32 kbps DAB+
Dee on DAB  80 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital NW  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Nation Radio  80 kbps DAB MP2
Dragon Radio  80 kbps DAB MP2
SANDGROUNDER  64 kbps DAB MP2
Chris Country  32 kbps DAB+
Upload Radio  80 kbps DAB MP2
Cheesy FM  80 kbps DAB MP2
ZEST LIVERPOOL  32 kbps DAB+
Wirral Radio  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Moel-y-Parc      3,6 v
Wrexham-Rhos      3 vtesting

12A: Swansea SW Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Swansea Sound  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Heart Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
96.4 FM The Wave  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Carmarthen (DAB)      0,6 v
Carmel      2 v
Mynydd Sylen      1,2 
Kilvey Hill      2 v
Cardiff/St Hilary      1 v

10C: Liverpool    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Merseyside  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital Lpool  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Radio City  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Radio City 2  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
The Hits  80 kbps DAB MP2 Mono
Radio City Talk  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Smooth NW  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Heart North West  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Absolute C Rock  80 kbps DAB MP2
Absolute Rad 90s  80 kbps DAB MP2 Mono
KISS FRESH  80 kbps DAB MP2 Mono LSF
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Moel-y-Parc      1,2 *20Apr2016
Hope Mountain      0,89 vex 11B

10D: North West Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital N Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital Cymru  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Smooth N Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Nation Radio  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Dragon Radio  112 kbps DAB MP2 Mono
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Amlwch Nebo       0,6 v
Llanddona      3,6 
Holyhead/South Stack      1 v
Conwy      0,5 v
Caernafon/Arfon      5 v

12D: Mid & West Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Heart Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Nation Radio  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Dragon Radio  80 kbps DAB MP2 Mono
Radio Pembs  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Swansea Bay  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Radio Carms  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Presely      5 v
Carmel      5 
Greenhill      1 v
Kilvey Hill      1,2 v

12D: North West Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital N Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital Cymru  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Smooth N Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Nation Radio  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Dragon Radio  112 kbps DAB MP2 Mono
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.Anmerkungen
Conwy      0,5